Monthly Archives: Wrzesień 2014

KONTEKST SYTUACYJNY

To kontekst sytua­cyjny, czyli konieczność utrzymania porządku i zajęcia czymś dużej liczby dzieci naraz, a nie żadne poglądy oświatowe czy przeświadczenia o psychice dzieci, po­woduje, że przyjmuje się właśnie tę, a nie inną metodę z nauczania. Westbury za­znacza, że w warunkach, jakie są w większości klas, metoda nauczania frontalnego wywołuje koncentrację na zadaniu, stwarza pewne możliwości ćwiczenia i w rezul­tacie daje jakieś szanse na uzyskanie efektów. W tym kontekście żadna inna meto­da nie byłaby w stanie wywołać pożądanych efektów. Ta metoda zostaje więc nie­jako wymuszana na nauczycielu przez to, że stanowi najlepsze w danej sytuacji dostosowanie się do okoliczności.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

STYL KIEROWANIA

Skoro strategie są sposobami uzyskiwania celów, styl kierowania stosowany przez nauczyciela może być omówiony w rozdziale o strategiach. To stwierdzenie musi się tu znaleźć, mimo że zdaje się być oczywiste. Świadczy ono o eklektycz­nych skłonnościach autora tego opracowania, bo szanujący się ortodoksyjny inter- akcjonista symboliczny nie używa określenia „styl kierowania”, nie może się więc on wypowiadać na temat tego, czy styl rozpatrywać jako strategię. Styl kierowania jest określeniem występującym w pozytywistycznie zorientowanym nurcie flander- sowskim, ale przecież nie sposób go w tej pracy pominąć. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych stworzono liczne zestawy katego­rii dotyczące pracy organizatorsko-kierowniczej nauczyciela.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

DLA PRZYKŁADU

Dla przykładu spójrz­my na wprowadzony przez D. Ryansa (zob. Gordon 1966) podział na demokratycz­ne i autokratyczne zachowania nauczyciela.Zachowania autokratyczne:stopniowo informuje uczniów o każdym kroku, jaki mają uczynić,nie toleruje projektów i pomysłów zgłaszanych przez uczniów,wydaje polecenia, wymagając natychmiastowego wykonania i całkowitego posłuszeństwa, nie przewiduje wyjątków,przecina dyskusje uczniowskie,na ogół dyryguje uczniami, nie uczestnicząc w ich pracach.Zachowania demokratyczne:wskazuje uczniom sposób postępowania, nie wymagając tego, aby koniecznie tak czynili,wymienia poglądy z uczniami,ośmiela uczniów do wyrażania własnych opinii,zachęca uczniów do podejmowania decyzji, włącza się do działań podejmowanych przez zespół nie dominując.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

WIELE BADAŃ

Wiele badań poświęcono składowym stylu kierowania, na przykład sposobom chwalenia (wyrażania aprobaty) i krytykowania (wyrażania dezaprobaty). Okazało się, że u większości nauczycieli ocenianie o charakterze wychowawczym jest silnie skojarzone z ocenianiem o charakterze dydaktycznym.Do początku lat siedemdziesiątych B. Rosenshine znalazł 42 różne badania na ten temat. Wszystkie te badania charakteryzowały się dosyć jednostronnym ujęciem tego, co jest, a co nie jest wyrazem aprobaty lub dezaprobaty. „Mało jest badań na temat relacji między sposobami, w jaki postrzegają nauczy­cielskie wyrażanie dezaprobaty sam nauczyciel, uczeń i obserwator. Coś, co jest oceniane przez obserwatora jako wyraz dezaprobaty, może mieć inne znaczenie dla ucznia i vice – versa“ – pisał wtedy Rosenshine (1971, s. 62).

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)