Kategoria: Historia poznania ludzkiego

PRZENIKANIE OCEN

Przenikanie tych ocen do języka potocznego dowo­dzi popularności opinii łatwej do określenia, choć na ogół na pewno nie poprzedzonej refleksją o stosunku pomiędzy poznającym podmiotem i obiektem jego po­znania. Każdy z nas przekonuje się bez trudu, że obok poznawania zewnętrznych stosunków rzeczowych od­bywają się w nim inne jeszcze procesy, że wymieniają się bardzo rozmaite stany jego własnego Ja i że w przeżywaniu przeplata się to, co wewnętrznie i to, co zewnętrznie uwarunkowane. Każdy z nas nauczył się w pewnym stopniu uwzględniać i kompensować wpływ, jaki stany wewnętrzne wywierają na pozna­wanie przez nas danych z zewnątrz.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

POWSZECHNE ZDARZENIE

Zimą, po dłuższym pobycie na dworze, wchodzę do pokoju i przykładam dłoń do policzka mego wnuka. Zrazu zdaje mi się, że dziecko gorączkuje; ani przez moment jednak nie są­dzę, by zachorowało, ponieważ obeznany jestem ze zmiennością w percypowaniu ciepłoty, która zależy od własnej temperatury badającej dłoni. To powszednie zdarzenie jest dobrym przykładem pewnej zdolności, która ma podstawowe znaczenie dla poznawania przez nas rzeczywistości pozapodmiotowej. Zbliża ona nasze poznanie do bytu w sobie przez to, że uwzględnia w kalkulacji procesy i sta­ny wewnątrz przeżywającego subie­ktu. Ilekroć uda się nam ustalić, że jakiś cząstkowy fenomen w naszym przeżywaniu wywodzi się z we­wnętrznych, „podmiotowych” procesów lub stanów i wyłączyć go z obserwacji rzeczywistości pozapodmio- towej, tylekroć zbliżamy się w poznawaniu o drobny kroczek do tego, co istnieje niezależnie od naszego poznania.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

WYTWORZONY OBRAZ

Tylko tak właśnie postępując wytwarzamy sobie obraz „obiektywnej” rzeczywistości. Rozczłonkowany na obiekty, złożony z rzeczy, świat przez nas przeży­wany powstaje wszak dopiero dzięki temu, że abstra­hujemy od tego, co „podmiotowe” i przypadkowe. Ko­niec końców, wierzyć w rzeczywistość rzeczy pozwala nam niechybnie owa stałość, z jaką pewne oddzia­ływania z zewnątrz wyłaniają się w naszym przeży­waniu — zawsze równoczesne i wedle tej samej reguły powiązane ze sobą pomimo całej zmienności warun­ków postrzegania oraz wewnętrznych stanów naszego Ja. To właśnie ich niepodatność na wpływ podmioto­wości i przypadku powoduje, że uznajemy grupy fe­nomenów tego rodzaju za rezultat czegoś, co dane jest rzeczywiście i istnieje niezależnie od tego, czy jest w ogóle poznawane, i co potrafimy rozpoznać ponow­nie jako ten sam obiekt akurat po tych właściwych mu sposobach oddziaływania, po „właściwościach”.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

WŚRÓD FILOZOFÓW

Dlatego tę abstrahującą czynność nazywam o b i e- ktyzowanie m, zaś dokonywany przez nią akt poznawczy — „obiektyzacją”.Wśród filozofów myślących abiologicznie rozpo­wszechniony jest błędny pogląd, jakoby bylibyśmy w stanie uwolnić się od wszelkich osobistych, subie­ktywnych, jednostronnych zapatrywań, uprzedzeń, afektów itd. i wznieść na poziom sądów i ocen po­wszechnie ważnych samą tylko „wolą obiektywności”.Aby się móc na to zdobyć, potrzebny jest przyrodoznawczy wgląd w procesy po­znawcze wewnątrz poznającego pod­miotu.Wymagania obiektywności, wyrażonego z taką emfazą przez Mo- noda, nigdy nie potrafimy spełnić całkowicie, lecz za­wsze w tej tylko mierze, w jakiej udaje się nam jako przyrodnikom zyskać wgląd w oddziaływanie wza­jemne poznającego podmiotu i poznawanego obiektu.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!