Kategoria: Teatr życia szkolnego

ZAINTERESOWANIE FORMĄ

Zainteresowania formą, regułami przebiegu interakcji, są charakterystyczne dla bada­czy o skłonnościach pozytywistycznych. Wyrazem takich badań są liczne systemy analizy interakcji wzorowane na systemie N. Flandersa i noszące przez to nazwę flandersowskich. Zainteresowanie celami porozumiewania jest charakteiystyczne dla później pojawiają­cego się nurtu badań fenomenologicznych, jakościowych.Zobaczmy teraz, jaki obraz kontaktów nauczyciela z uczniami wyłania się z ba­dań przeprowadzanych w nurcie pozytywistycznym. Zacznę od skrótowego scha­rakteryzowania danych, jakie udało się uzyskać badaniami o charakterze flander- sowskim.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

CO WIEMY O POROZUMIEWANIU SIĘ ?

Wypada przypomnieć, że badania określone tu jako flandersowskie zdominowa­ły scenę badań pedagogicznych od lat pięćdziesiątych do początku siedemdziesią­tych. Oparte one były na następujących założeniach:badacza interesują zachowania nauczyciela, a ogromna większość zachowań nauczyciela to wypowiedzi,zachowania lub wypowiedzi nauczyciela (a niekiedy również i uczniów) dzie­li :się na drobne fragmenty,zlicza się występowanie tych fragmentów w dłuższych odcinkach czasu, oblicza się specyficzne konfiguracje lub układy proporcji różnych zachowań w postępowaniu nauczyciela – świadczą one o jego swoistym stylu porozumiewa­nia (postępowania, kierowania lub nauczania).

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

W NIEKTÓRYCH BADANIACH

W niektórych badaniach udało się wyliczyć związek korelacyjny między wystę­powaniem pewnego stylu a osiągnięciami uzyskiwanymi przez uczniów; po to, by teri związek korelacyjny zarysował się, trzeba było oczywiście dużej liczby obser­wacji na dużej liczbie nauczycieli (klas) w ciągu czasu, który eliminuje przypadko­wość.Pewne badania, w których zastosowano systemy analizy interakcji, pozwoliły na wykrycie typowych, czy względnie często się powtarzających sekwencji interakcji, takich jak na przykład „nauczyciel pyta – uczeń odpowiada – nauczyciel ocenia“, powstała więc możliwość rozróżniania przebiegów poszczególnych lekcji ze wzglę­du na zarysowujące się tam sekwencje.W badaniach przy użyciu systemów interakcji nie uwzględnia się zwykle dynamiki zmian w obrębie kontaktów w zespole bądź kontaktów zespołu z nauczycielem.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

MAŁE ZNACZENIE

Małe znaczenie przywiązuje się też do fizycznego i psychicznego otoczenia, w jakim odby­wa się badanie. Ważne jest zachowanie, które widać, lub wypowiedzi, które słychać, na ogół nie zwraca się uwagi na intencje leżące u podstaw zachowania.Uważa się, że badać warto to, co można ująć w kategorie, policzyć, zmierzyć. Każdy z systemów kategoryzacji tworzy projekt pewnej „segmentyzacji wydarzeń i potem konkretne wydarzenia są „wciskane w kategorie, nawet jeśli rzeczywis­tość nie pasuje do schematów. Żaden z systemów nie przewiduje zmian w trakcie operowania kategoriami utworzonymi a priori, co zwykle ułatwia badaczowi znale­zienie tego, o co mu chodzi, bo niejako niechcący – w przekonaniu, że nie są waiżne – pomija rzeczy nie pasujące do kategorii.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!