JASNY POSTULAT

Postulat tak jasno sformułowany przez Bridgmana wskazuje drogę nauce, która zmierza do zrozumienia w sposób naturalny człowieka i jego zdolności poznaw­czych. Będę się starał pokazać, w którym punkcie tej drogi jesteśmy teraz z naszymi skromnymi wiadomo­ściami. Ludzka zdolność poznawcza będzie tu rozpatry­wana tak jak inne zdolności powstałe w toku filogene­zy i służące zachowaniu gatunku: jako funkcja real­nego systemu, powstałego w naturalny sposób i pozo­stającego we wzajemnym oddziaływaniu z równie realnym światem zewnętrznym.W podstawowym dla naszych roztrząsań założeniu, że poznającemu podmiotowi i poznawanemu obiektowi przysługuje rzeczywiste bycie tego samego rodzaju, tkwi niewypowiedziane założenie drugie, równie waż­ne: jesteśmy przekonani, że wszystko, co się odbija w naszym podmiotowym przeżyciu, jest jak najściślej splecione z procesami fizjologicznymi, które można badać obiektywnie, że na nich się zasadza i że jest wręcz z nimi, w tajemniczy sposób, identyczne.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!