OBSERWACJA PRZEDMIOTU

Tuszę, iż także antropologom filozoficznej proweniencji, nie­chętnym wobec biologii i filogenezy, potrafię przed­stawić, jak niepowtarzalne okazują się swoiste ludzkie właściwości i zdolności człowieka właśnie wów­czas, gdy patrzy się na nie okiem przyrodnika jako na produkt naturalnego procesu stwarzania. Temu ce­lowi służy niniejsza książka.Przyrodoznawczej obserwacji poznającego przed­miotu należy się domagać nie tylko z racji, które mo­gą wynikać z wymagania obiektyzacji naszego po­znania. Trzeba się tego domagać kategorycznie rów­nież ze względów praktycznych i, przede wszystkim, etycznych.Istotę tego, co nazywamy ludzkim duchem, sta­nowi owa ponadindywidualna jednia poznania, umie­jętności i chcenia, która wyłania się z człowieczego uzdolnienia do kumulacji wiedzy przekazywanej tra­dycją.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!