OPEROWANIE WŁASNĄ OSOBĄ

Operowanie własną osobą lub ukazy­wanie własnych słabych stron stanowi tam namiastkę sprawowania władzy. Jest to stała technika postępowania. Swidler zauważyła, że niepowodzenie nauczyciela po­wodowało, iż czynił on wobec uczniów coraz więcej zwierzeń i wyznań o charak­terze osobistym. Autorka opracowania przyznaje, że nie wie, czy te wyznania miały być formą zabiegania o sympatię przez ukazywanie własnych słabych stron, czy też były formą przyznania, że uczniowie zwyciężyli i że jakby od nowa trzeba układać stosunki w klasie. Podkreśla ona jednak regularność zjawiska: każda klęska lub trudność stymulowała nauczyciela do podejmowania działań mających na cela zwiększenie bliskości z uczniami (Swidler 1984, s. 166). Było to o tyle dziwne, że nauczyciele ci nie korzystali z żadnych ochronnych barier, żadnego dystansu czy rewerencji ze strony uczniów – przeciwnie, gdy znaleźli się w trudnej sytuacji, mieli oni tendencję do likwidowania resztek przeszkód wstrzymujących bezpośred­niość.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!