WŚRÓD FILOZOFÓW

Dlatego tę abstrahującą czynność nazywam o b i e- ktyzowanie m, zaś dokonywany przez nią akt poznawczy — „obiektyzacją”.Wśród filozofów myślących abiologicznie rozpo­wszechniony jest błędny pogląd, jakoby bylibyśmy w stanie uwolnić się od wszelkich osobistych, subie­ktywnych, jednostronnych zapatrywań, uprzedzeń, afektów itd. i wznieść na poziom sądów i ocen po­wszechnie ważnych samą tylko „wolą obiektywności”.Aby się móc na to zdobyć, potrzebny jest przyrodoznawczy wgląd w procesy po­znawcze wewnątrz poznającego pod­miotu.Wymagania obiektywności, wyrażonego z taką emfazą przez Mo- noda, nigdy nie potrafimy spełnić całkowicie, lecz za­wsze w tej tylko mierze, w jakiej udaje się nam jako przyrodnikom zyskać wgląd w oddziaływanie wza­jemne poznającego podmiotu i poznawanego obiektu.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!